تبلیغات
کجایید ای شهیدان خدایی ... - از خدا پرسیدم ...

از خدا پرسیدم ...

از خدا پرسیدم : خدایا چطور می توان بهتر زندگی کرد ؟


خدا جواب داد :

گذشته ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر !

با اعتماد زمان حالت را بگذران و بدون ترس برای آینده آماده شو . ..

ایمانت را نگه دار و ترس را به گوشه ای انداز !

شک هایت را باور نکن اما به باور هایت هیچ وقت شک نکن . . .

زندگی شگفت انگیز است ، فقط اگر بدانید که چطور زندگی کنید . .

مهم این نیست گه قشنگ باشید ، قشنگ این است که مهم

باشید ، حتی برای یک نفر . . .

مهم نیست شیر باشی یا آهو ، مهم این است با تمام توان شروع

به دویدن کنی . . .

کوچک باش و عاشق ، که عشق میداند آئین بزرگ کردنت را . . .

بگذار عشق خاصیت تو باشد ، نه رابطۀ خاص تو با کسی . . .

موفقیت پیش رفتن است نه به نقطۀ پایان رسیدن . . .

فرقی نمی کند گودال آب کوچکی باشی یا دریای بی کران . . .

زلال که باشی آسمان در توست . . .

موضوع: در مسیر خوشبختی، داستان،
[ 1393/03/1 ] [ 10:29 ب.ظ ] [ علی پور ]